Beijing Guide
Home>Hotels
Hilton Hotel
Xi Er Dun Jiu Dian

1 Dongfang Lu, Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District
Tel: 010 6466 2288

Beijing Real Estate