Beijing Guide
Home>Hotels
Kerry Centre Hotel
Jia Li Zhong Xin Jiu Dian

1 Guanghua Lu, Chaoyang District
Tel: 010 6561 8833

Beijing Real Estate