Beijing Guide
Home>Hotels
Kunlun Hotel
Kun Lun Fan Dian

2 Xinyuan Nanlu, Chaoyang District
Tel: 010 6590 3388

Beijing Real Estate