Beijing Guide
Home>Hotels
Marriott West Hotel
Jin Yu Wan Hao Jiu Dian

98 Xisanhuan Beilu, Haidian District
Tel: 010 6872 6699

Beijing Real Estate