Beijing Guide
Home>Hotels
Novotel Peace Hotel
He Ping Bin Guan

3 Jinyu Hutong, Dongcheng District
Tel: 010 6512 8833

Beijing Real Estate