Beijing Guide
Home>Hotels
Novotel Xinqiao Hotel
Beijing Nuo Fu Te Xin Qiao Fan Dian

2 Dongjiao Minxiang, Dongcheng District
Tel: 010 6513 3366

Beijing Real Estate