Beijing Guide
Home>Restaurants - Chinese
Ding Tai Fung
Ding Tai Feng

D6001(Shin Kong Place), 87 Jianguo Avenue,Chaoyang DIstrict
Tel: 010 6533 1536

Beijing Real Estate