Beijing Guide
Home>Restaurants - Chinese Xinjiang, Muslim
Kaorou Ji
Kao Rou Ji

14 Qianhai Dongyan, Xicheng District
Tel: 010 6404 2554

Beijing Real Estate