Beijing Guide
Home>Restaurants - Japanese
Hatsune
Yin Quan Ri Ben Liao Li

2/F Heqiao Building C, 8A Guanghua Dong Lu, Chaoyang District
Tel: 010 6581 3939

Beijing Real Estate