Beijing Guide
Home>Restaurants - Thai
Purple Haze (Gongti)
Zi Su Ting

A55 Xingfu Yicun, Chaoyang District
Tel: 010 8774 6387

Beijing Real Estate