Beijing Guide
Home>Shopping - Food
Schindler's German Food Center
De Guo Shi Pin Zhong Xin

15 Zaoying Beili, Maizidian (800m East from Nongzhanguan Beilu), Chaoyang District
Tel: 010 6591 9370

Beijing Real Estate