Beijing Guide
Home>Shopping - Furniture and Electronics
IKEA
Yi Jia Jia Ju

59 Futong Dongdajie, Chaoyang District
Tel: 010 6479 2345

Beijing Real Estate