Beijing Guide
Home>Shopping - Antiques
Panjiayuan Antique Market (Dirt Market)
Pan Jia Yuan Jiu Huo Shi Chang

50m west of Panjiayuan Qiao, Chaoyang District
Tel: 010 6775 2405

Beijing Real Estate