Beijing Guide
Home>Art, Culture and Museums
Museum of Natural History
Zi Ran Bo Wu Guan

126 Tianqiao Nanlu (near west gate of Temple of Heaven), Chongwen District
Tel: 010 6702 4431 / 3096

Beijing Real Estate