Beijing Guide
Home>Sightseeing
Jingshan Park (Coal Hill)
Jing Shan Gong Yuan

44 Jingshan Xi jie (North of the Forbidden City), Xicheng District
Tel: 010 6404 4071

Beijing Real Estate