Beijing Guide
Home>Hotels
City Hotel
Cheng Shi Bin Guan

4 Gongti Donglu, Chaoyang District
Tel: 010 6500 7799

Beijing Real Estate