Beijing Guide
Home>Hotels
Chateau Glory
Rong Zun Bao Guo Ji Ju Le Bu Gong Yu

8 Kehui Road, Yayuncun, Chaoyang District
Tel: 010 5824 9968

Beijing Real Estate