Beijing Guide
Home>Hotels
Prince Jun Hotel
Beijing Jun Wang Fu Fan Dian

19 Chaoyang Park South Road, Chaoyang District
Tel: 010 6585 5566

Beijing Real Estate