Beijing Guide
Home>Hotels
Hua Du Hotel
Hua Du Fan Dian

8 Xinyuan Nanlu, Chaoyang District
Tel: 010 6597 1166

Beijing Real Estate