Beijing Guide
Home>Hotels
Grand Hotel Beijing
Beijing Gui Bin Lou Fan Dian

35 East Chang An Avenue, Dongcheng District
Tel: 010 6513 7788

Beijing Real Estate