Beijing Guide
Home>Art, Culture and Museums
National Grand Theatre
Guo Jia Da Ju Yuan

2 Xichang'an Jie, Xicheng District (Tian'anmen)
Tel: 010 6655 0000

Beijing Real Estate