Beijing Guide
Home>Sightseeing
Temple of the Origin of the Dharma (Fayuan Si)
Fa Yuan Si

Jiaozi Hutong, 7 Fayuansi Qianjie, Xuanwu District
Tel: 010 6353 3966

Beijing Real Estate