Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Restaurant - Chinese
Beef slices on hot plate

Tie ban niu rou

Chicken and cashew nuts

Yao guo ji ding

Fried broccoli with garlic

Suan rong xi lan hua

Fried egg noodles

Chao ji dan mian

Fried flat noodles

Chao kuan mian tiao

Fried long beans

Gan bian si ji dou

Fried mixed vegetables

Chao shi shu

Fried rice

Chao mi fan

Fried rice noodles

Chao mi fen

Fried toufu

Zha dou fu

Noodles with black bean paste - Beijing style

Dou shi mian tiao-bei jing feng wei

Rice

Mi fan

Sichuan deep fried chicken

Si chuan zha ji

Steamed broccoli

Qing zheng xi lan hua

Steamed fish

Zheng yu

Wonton noodles in soup

Yun tun mian tang

Beijing Real Estate