Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Restaurant - Dim Sum
Barbecue pork dumpling

Shao kao zhu rou jiao zi

Barbecue pork in pastry

Cha shao su

Beijing beef dumpling

Bei jing niu rou xian jiao zi

Beijing lamb dumpling

Bei jing yang rou xian jiao zi

Beijing pork dumpling

Bei jing zhu rou xian jiao zi

Beijing vegetarian dumpling

Bei jing su jiao zi

Chicken porridge with preserved egg

Pi dan zhou

Crispy deep fried yam dumpling

Cui shu bing

Fish porridge

Yu zhou

Fried yam cake

Jian yu tou bing

Pork and shrimp dumpling

Zhu rou he xia xian jiao zi

Pork porridge

Rou zhou

Prawn dumpling

Xiao jiao

Spring roll

Chun juan

Sticky rice with chicken wrapped in lotus leaf

He ye nuo mi ji

Beijing Real Estate