Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Restaurant - Xinjiang
Big plate of spicy chicken stew with pasta

Da pan ji

Lamb on a barbecue skewer

Yang rou chuan er

Naan bread

Nang

Pan fried spicy lamb

Zi ran yang rou

Pasta squares in a tangy tomato-lamb sauce

Chao mian pian er

Roast lamb

Kao yang rou

Beijing Real Estate