Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Grocery
Butter

Huang you

Cheese

Nai lao

Cream

Nai you

Fresh cream

Xian nai you

Fresh milk

Xian nai

Ice cream

Bing ji ling

Low fat milk

Tuo zhi nai

Organic milk

You ji nai

Organic yoghurt

You ji suan nai

Soya Milk

Dou nai

Yoghurt

Suan nai

Beijing Real Estate