Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Grocery - Dry goods
Baking soda

Fa jiao fen

Brown rice

Hei mi

Brown sugar

Hong tang

Corn starch

yu mi dian fen

Egg noodles

Ji dan mian tiao

Flour

mian fen

Jasmine rice

Xiang mi

Kidney beans

Nai hua yun dou

Oats

Yan mai

Organic rice

You ji mi

Pasta

Yi da li mian

Rice

Mi

Rice noodles

Mi fen

Salt

Yan

Sugar

Tang

Whole wheat

Quan mai

Beijing Real Estate