Beijing Guide
Home>Chinese Prase>Grocery - Spices & Preserves
Basil

Luo le

Bay leaf

Yue gui shu ye

Corn oil

Yu mi you

Garlic powder

Suan fen

Honey

Feng mi

Jam

Guo jiang

Olive oil

Gan lan you

Oregano

Xiao ye bo he

Oyster sauce

Hao you

Paprika

Hong deng long la jiao

Pepper - black

Hei hu jiao fen

Pepper - white

Bai hu jiao fen

Sesame sauce

Zhi ma jiang

Soy sauce

Jiang you

Sugar

Tang

Tomato sauce

Fan qie jiang

Vanilla

Xiang cao

Vanilla stick

Xiang cao zhi

Beijing Real Estate